color-logo
REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO Z NAGRODAMIopublikowanego na fanpage firmy na Facebooku o nazwie § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Empatia 24h-Betreuung Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Dworcowej 100/11, 85-010 Bydgoszcz (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na fanpage firmy na Facebooku o adresie oraz w zamkniętej grupie na Facebooku pod adresem .
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie http://Facebook.com ; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka; e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy biurowi Organizatora.
§ 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano łącznie dziesięć nagród, które nie są jawne. Nagrody to kosmetyki oraz artykuły z kategorii home & living.
 2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na fanpage firmy na Facebooku oraz w zamkniętej grupie na Facebooku.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. Jeden Uczestnik konkursu może wygrać nie więcej niż jedną Nagrodę.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs odbywa się w formie live streaming na Facebooku.
 2. Live streaming na Facebooku odbędzie się 21. grudnia między godz. 13:30 a 15:00.
 3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na pytania moderatorów podczas live streaming i przekazanie swojej odpowiedzi w komentarzu.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi śledzić live streaming na Facebooku i odpowiedzieć na pytania moderatorów w komentarzach.
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane podczas live streaming.
 2. Zwycięzcy zostaną wskazani podczas live streaming, a następnie poproszeni o dane adresowe w wiadomości prywatnej na Facebooku celem przesłania nagrody.
 3. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na fanpage oraz w zamkniętej grupie na Facebooku.
 4. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana na koszt Organizatora jako przesyłka na adres wskazany przez Uczestnika.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości wypłacenia nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.