REGULAMIN KONKURSU OFERTOLOTEK

Odbywającego się na fanpage’u firmy na Facebooku o nazwie

Empatka.pl – Opiekunki osób starszych w Niemczech | Bydgoszcz

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Empatia 24h-Betreuung Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Dworcowej 100/11, 85-010 Bydgoszcz (zwany dalej „Organizatorem”).

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 7. Konkurs jest prowadzony na fanpage firmy na Facebooku o adresie

  Empatka.pl – Opiekunki osób starszych w Niemczech | Bydgoszcz
  oraz w zamkniętej grupie na Facebooku pod adresem
  Empatka.pl – Grupa dla pracowników i kandydatów | Facebook
  .

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie http://Facebook.com ; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka; e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy biurowi Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano minimum jedną i maksymalnie 2 nagrody. Nagrody to

 •  zestaw kosmetyków – nagroda II stopnia

 •  torebka marki Mexx – nagroda I stopnia

 1. Nagroda II stopnia zostanie przyznana wyłącznie w sytuacji, gdy prawidłowy numer zostanie podany przez uczestnika konkursu na początku transmisji. 

 2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w trakcie transmisji na żywo opublikowanej na fanpage firmy na Facebooku.

 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 5. Jeden Uczestnik konkursu może wygrać nie więcej niż jedną Nagrodę.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w formie live streaming na Facebooku.

 2. Live streaming na Facebooku odbędzie się 29. Maja 2024 roku między godz. 13:30 a 15:00.

 3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odgadnięcie liczby, która zostanie wylosowana w trakcie transmisji na żywo przez osobę prowadzącą konkurs. Odpowiedź musi zostać opublikowana w komentarzu do transmisji na żywo. Jeden uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi. 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi śledzić live streaming na Facebooku i opublikować komentarz z wybranym numerem.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz opublikowanie komentarza z wybranym przez siebie numerem.

 2. Zwycięzcy zostaną wskazani podczas live streaming, a następnie poproszeni o dane adresowe w wiadomości prywatnej na Facebooku celem przesłania nagrody. W przypadku 

 3. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na fanpage. 

 4. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana na koszt Organizatora jako przesyłka na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości wypłacenia nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.